reklama
piątek, 30 grudzień 2016 07:19

30.XII. Jakie zmiany czekają mundurowych od 1 stycznia 2017 r.

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie wiele zmian w przepisach dotyczących żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Warto się z nimi zapoznać. 

Wyższe uposażenia żołnierzy

Od 1 stycznia uposażenie zasadnicze żołnierzy zawodowych zwiększy się od  300 zł brutto w przypadku szeregowego  do 550 zł  dla stanowisk generalskich.  Stawki zostały ustalone w rozporządzeniu MON z 28 grudnia 2016 r., które zostało opublikowanie 30 grudnia br.  w Dzienniku Ustaw ( poz. 2278).  Nowe stawiki wynoszą  w przypadku: 

 • • • szeregowego  - 3200 zł ( grupa O)
 • • • starszego szeregowego –3270 zł  ( grupa 1)
 • • • kaprala -   3 690 zł  ( grupa 2)
 • • • st. kapral  - 3760 zł ( grupa 3)
 • • • plutonowego  - 3830 zł ( grupa 4)
 • • • sierżanta   3910  zł ( grupa 5)
 • • • st. sierżanta  - 4000  zł   ( grupa 6)
 • • • mł. chorąży   4110 zł  ( grupa 7) 
 • • • chorążego  -   4230 zł    ( grupa 8)
 • • • st. chorążego  - 4370 zł  (grupa 9)
 • • • st. chor. sztab  - 4510 zł ( grupa 10)
 • • • podporucznika -   4720 zł  ( grupa 11)
 • • • porucznika - od 4780 zł do 4840  zł ( grupa `12 i 12 A) 
 • • • kapitana –od 4 970 zł do 5 140 zł ( grupa od 13 do 13 B)                                                
 • • • majora –od  5480 zł do 5810 zł ( grupa od 14 do 14 C) 
 • • • podpułkownik – od  6090 zł  do 6790 zł ( grupa od 15 do 15 C)                                            
 • • • pułkownika – od 7360 do 8860 zł ( grupa od 16 do 16 C)                                          
 • • • gen. bryg. – od 9460 zł do 10210 zł ( grupa  od 17 do 17 B)
 • • • gen. dyw.  -   od 10860 zł do 11810 zł ( grupa od 18 do 18 B)
 • • • gen. broni  - od 12560 zł do 13660 zł ( grupa od 19 do 19 B)
 • • • generała   15960 zł ( grupa 20 )

Opublikowane 30 grudnia 2016 r. o godz. 19,38 rozporządzenie oznacza, że jest możliwa wypłata wyższych uposażeń żołnierzom zawodowym już na początku stycznia 2017 r.  

Wzrost niektórych dodatków do uposażenia

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nie tylko  podwyższone od 300 zł dla szeregowego do 550 zł  dla generałów stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, ale także dodatki do nich. Oba rozporządzenia podpisał szef MON 28 grudnia i zostały one opublikowane późnym wieczorem 30 grudnia 2016 r. 

Początkowo zakładano, że  nowe rozporządzenie MON w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych wejdzie w życie po 14 dniach od ich opublikowania.  Okazuje się, po ich publikacji w Dzienniku Ustaw ( poz. 2296), że nowe przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2017 r.  Skorzystają na nich przede wszystkim piloci - instruktorzy, w tym wykonujący loty pokazowe, nurkowie, spadochroniarze, żandarmi, żołnierze wojsk specjalnych, dowódcy kompanii, logistycy, a także prawnicy. Utrzymano co prawda kwotę bazową na poziomie 1500 zł, ale zwiększono tzw. mnożniki.  

Podwyżka najniższego uposażenia szeregowego zawodowego z 2900 zł  do 3200 zł spowoduje od 1 stycznia 2017 r. wzrost wielu innych dodatków. Zwiększy się m.in. gratyfikacja urlopowa, stanowiąca 35 proc. najniższego uposażenia żołnierza – z 1015 zł do 1120 zł. Wyższy będzie też ryczałt z tytułu przeniesienia (50 proc. podstawowego uposażenia) - wzrośnie z 1450 zł  do 1600 zł. 

 

Ponadto podwyższona zostanie kwota na przekwalifikowanie się żołnierza odchodzącego z wojska. Po czterech latach będzie mu przysługiwać 75 proc. najniższego uposażenia, co oznacza wzrost z 2175 do 2400 zł. Po 9 latach służby będzie się należało  4800 zł ( 200 proc. najniższego uposażenia), a po 15 latach służby wojskowej – 7200 zł ( 300 proc.).

Wzrost świadczeń mieszkaniowych w połowie garnizonów

Od Nowego Roku nastąpi urealnienie, czyli podwyższenie  po raz pierwszy od 1 lipca 2010 r. wysokości świadczenia mieszkaniowego  w połowie garnizonów. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku do nieopublikowanego jeszcze znowelizowanego rozporządzenia MON z 3 listopada 2015 r.  w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Podwyższono współczynnik świadczenia mieszkaniowego w  57 garnizonach.  Wysokość świadczenia mieszkaniowego zależy od iloczynu stawki podstawowej, (obecnie 300 zł) i tak zwanego współczynnika świadczenia mieszkaniowego, zależnego od garnizonu ( od 1 do 3). Obecnie średnia wysokość świadczenia mieszkaniowego to 644,28 zł, bez podatku. Otrzymuje go ok. 52 tys. żołnierzy zawodowych. 

Wzrost uposażeń funkcjonariuszy

Od 1 stycznia 2017 r. zwiększy się także uposażenie funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz Służby Więziennej. Podwyżka wyniesie średnio o 253 zł brutto na etat, ale z uwzględnieniem nagrody rocznej za rok 2017 (wypłacanej w 2018 r.) - 274 zł. Wypłata nastąpi jednak z opóźnieniem, z wyrównaniem od 1 stycznia  2017 r. 

Dlaczego tak późno?  Dopiero w grudniu br. zostały opublikowane projekty rozporządzeń MSWiA określające wysokość wynagrodzeń funkcjonariuszy w tym resorcie. Podstawą  jest  harmonogram podwyżek na lata 2017-2020, ustalony w ustawie z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu  programu modernizacji służb podległych  MSWiA ( Dz. U z 23.12.2016, poz. 2140). W przypadku policjantów, ich mnożnik określany rozporządzeniem Rady Ministrów ma zwiększyć się od 1 stycznia 2017 r.  z 3,01 do 3,19 krotności kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na 1523,29 zł.  W przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej, ten mnożnik zostanie podwyższony z 3.03 do 3,21, u strażaków przeciętne uposażenie  zwiększy się z  2,95 na 3,13, zaś u funkcjonariuszy BOR, z 3,13 do 3,31 krotności kwoty bazowej. 

Dopiero 28 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020. Zgodnie z tą ustawą, od 1 stycznia 2017 r. planowany jest wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej funkcjonariuszy SW o 0,18   - do 3,19 (średnio o 250 zł brutto, bez funduszu nagród uznaniowych i zapomóg).

Wzrost zarobków pracowników cywilnych

Na wyższe wynagrodzenia – od 210 zł do 250 zł brutto – mogą także liczyć pracownicy wojska oraz pozostałych resortów mundurowych. Środki zostały zagwarantowane w budżecie  państwa, ale w tej dziedzinie wiele do powiedzenia będą miały związki zawodowe. Nie sposób przewidzieć, kiedy zakończą się negocjacje, ale opóźniona wypłata będzie wyrównana od 1 stycznia 2017 r. 

Symboliczna waloryzacja rent i emerytur

Na początku grudnia br. Sejm przyjął zmiany w zasadach waloryzacji świadczeń, które będą obowiązywać od 2017 r.  Obecnie w Polsce coroczna marcowa waloryzacja jest procentowa. To oznacza, że im ktoś ma mniejsze świadczenie tym dostaje mniejszą podwyżkę. Po zmianach wszyscy seniorzy, których świadczenie nie przekracza 1369 zł brutto, dostaną 10 zł brutto podwyżki. Ktoś natomiast, kto ma większe świadczenie, będzie miał podwyżkę o 0,73 proc. Minimalna emerytura wyniesie 1000 zł brutto.

Otwarcie naboru do terytorialnej służby wojskowej 

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie znowelizowana 16 listopada 2016 r.  ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U z 23.12.2016, poz. 2138).  Zmiany w ustawie przewidują powołanie Wojsk Obrony Terytorialnych (WOT) oraz utworzenie nowego  rodzaju czynnej służby wojskowej – terytorialnej służby wojskowej (TSW). Ustawa wprowadza też pojęcie „żołnierza obrony terytorialnej”. WOT będą piątym rodzajem sił zbrojnych - obok sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych.  

W ustawie zawarto pełen opis  pragmatyki tej służby, tj. jej przebieg od powołania, przez wykonywanie obowiązków służbowych na różnych stanowiskach, aż po zwolnienie ze służby. Unormowania szczegółowe znajdą się w aktach wykonawczych do ustawy. Dopiero 28 grudnia  br. resort obrony narodowej wysłał do uzgodnień międzyresortowych dwa ważne projekty rozporządzeń MON dotyczące powołania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia oraz kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych RP.  Oba przepisy wykonawcze są kluczowe dla przebiegu procesu rekrutacji do WOT.  Nabór prowadzą wojskowe komendy uzupełnień, ale  WKU oczekują na szczegółowe przepisy.

Szkolenie kandydata na żołnierza TSW  będzie składało z kilku etapów. Pierwszy to nauka na odległość za pośrednictwem mobilnych aplikacji.   Kandydat będzie miał ok. 2 miesiące na zapoznanie się z niezbędną wiedzą teoretyczną, a po weryfikacji wiedzy, zostanie  przeprowadzony  egzamin ze sprawności fizycznej przez właściwe do tego organy. Dopiero wtedy będzie mógł przystąpić do szkolenia podstawowego trwającego 16 dni  i zakończonego przysięgą.  Na tym etapie szkolenie będzie miało charakter bojowy. Kolejnym etapem będzie  szkolenie indywidualne, trwające co najmniej 1 rok. Przewiduje się, że będą mieli oni możliwość kontynuowania  szkolenia, awansowania oraz otrzymywania odznaczeń.

Pierwszeństwo w kierowaniu do terytorialnej służby będzie przysługiwało członkom organizacji proobronnych i absolwentom wojskowych klas mundurowych. Służba żołnierza WOT będzie trwała od 12 miesięcy do 6 lat (dwa pełne okresy szkoleniowe), z możliwością przedłużenia jej na kolejny okres Po 3 latach służby w WOT żołnierze uzyskają pierwszeństwo w powołaniu do służby kandydackiej i zawodowej służby wojskowej − pod warunkiem spełniania kryteriów naboru do tej służby.

Zmiana kategorii zdrowia z D na A 

TSW nie będzie służbą zarezerwowaną wyłącznie dla osób z kategorią zdrowia „A”. Zgodnie ze zmienioną 16 listopada 2016 r.  ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP, będzie  możliwość rekrutowania do niej  także ochotników dysponujących specjalistyczną wiedzą, przydatną w tego rodzaju wojskach, np. informatyków, nawet jeśli mają oni inną niż najwyższa kategorię zdrowia.  Przewiduje to art. 29 ust. 3a. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. wojskowe komisje lekarskie będą upoważnione do ponownego orzekania w czasie pokoju o zdolności do czynnej służby wojskowej wobec osób mających ustaloną kategorię D. 

Program modernizacji służb MSWiA

Od  1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa  z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu  w latach 2017-2020 programu modernizacji służb podległych  MSWiA. W sumie na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu ma być wydanych  ponad 6,5 mld zł, z tym prawie 1,5 mld zł zapisano na dwie znaczące podwyżki (w latach 2017 i 2019 r. ) dla funkcjonariuszy ( o 609 zł  )  oraz pracowników cywilnych ( o 597 zł)  

Beneficjentami programu będzie: 

Policja (4,1 mld zł).  Tyle pieniędzy planuje się przeznaczyć m.in. na  budowę  i odtworzenie zlikwidowanych poprzednio posterunków, przebudowę istniejących komend i komisariatów, a  także na utworzenie kompleksu obiektów szkoleniowo-dydaktycznych i unowocześnienie strzelnic. Ponadto zaplanowano  m.in. wymianę ponad 2,4 tys. pojazdów  ( ponad 10 proc. wszystkich pojazdów) i zakup ok. 10 tys. nowoczesnych pistoletów z amunicją 9 mm o zwiększonej sile ognia (magazynki o pojemności 15-17 naboi);

Państwowa Straż Pożarna - 1,2 mld zł.  Strażacy planują m.in. rozbudować budynki Komendy Głównej PSP z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Ponadto chcą przebudowy budynków w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie i w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie. Zamierzą również zakupić  za ponad 300 mln zł m.in. 400 ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych;

Straż Graniczna  - 991 mln zł. Środki przewidziano m.in. na modernizację obiektów w jednostkach SG, budowę strzelnic oraz przebudowę aresztów w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, a także na zakup 700 pojazdów, w tym głównie samochody patrolowe i terenowe, mikrobusy, ambulanse medyczne oraz motocykle i skutery śnieżne. SG planuje też zakup lekkiego śmigłowca jednosilnikowego, turbinowego z nowoczesnym systemem obserwacji średniego zasięgu oraz morskich jednostek  interwencyjno-pościgowych;

BOR - 166 mln zł. Program dla BOR przewiduje  przeznaczenie m.in. 42 mln zł na zakup ponad 90 samochodów reprezentacyjnych, opancerzonych, ochronnych oraz inne pojazdy. BOR chce także wydać 25 mln zł na uzbrojenie i sprzęt specjalny. 

Program modernizacji służby Więziennej

Od Nowego Roku zacznie obowiązywać ustawa z 15 grudnia 2016 r.  o ustawieniu „Programu  modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.  Koszt modernizacji tej służby w tym okresie to ponad dwa miliardy złotych, z tego  prawie co trzecia złotówka zostanie przeznaczona  na podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników do 2020 r. (średnio o 600 zł).  

Program obejmuje kompleksowe działania dotyczące między innymi: 

 • • • zakupu uzbrojenia ( m.in. 1200 szt. subkarabinów automatycznych, 2,4 mln sztuk amunicji 5,56 mm, 800 szt. strzelb powtarzalnych z chwytem pistoletowym, 800 sztuk granatników 40 mm), 
 • • • zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego ( m.in. po 1000 szt. zestawów udaroodpornych,  kamizelek taktycznych i kuloodpornych), 
 • • • zakup i modernizację urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego  oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego ( m.in. wykrywacze metalu, urządzenia do prześwietlania paczek i bagaży, wykrywacze telefonów komórkowych, motopompy pożarnicze),  
 • • • termomodernizacji obiektów budowlanych, 
 • • • zabezpieczenia bezpieczeństwa termoenergetycznego jednostek penitencjarnych ( m.in. zakup 51 urządzeń prądotwórczych), 
 • • • poprawy stanu technicznego infrastruktury budowlanej ( m.in. budowa nowego więzienia w okolicach Opola),
 • • • zakup i wymiana taboru samochodowego ( m.in. wymiana 200 pojazdów z lat 1996-2008 oraz zakup 36 więźniarek), 
 • • • modernizacji systemów informatycznych i systemów łączności, 
 • • • modernizacji podmiotów leczniczych dla więźniów, 
 • • • zmiany systemu zatrudniania personelu medycznego,
 • •  stworzenie motywacyjnego systemu wynagradzania funkcjonariuszy SW i pracowników cywilnych.  

Podwyższona kwota wolna dla płatników PIT

Od 1 stycznia 2017 r. kwota wolna dla płatników podatku PIT wynosi 6600 zł.  Stanowi to 12-krotność 550 zł, czyli miesięcznej kwoty minimum egzystencji określonej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.  A to oznacza, że dochody na poziomie minimum egzystencji nie będą opodatkowane. Stracą za to bogaci.  Mechanizm działania kwoty wolnej będzie następujący:

 • • Osoby zarabiające 6 600 zł rocznie lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego.
 • • Dla podatników zarabiających więcej niż 6 600 zł a mniej niż 11 000 zł rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu 3091 zł.
 • • Podatnicy osiągający dochód pomiędzy 11 000 a 85 528 zł rocznie będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną wynoszącą 3091 PLN,
 • • Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 000 zł nie będą mieli kwoty wolnej.

Minimalna płaca za etat i umowę - zlecenia 

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę  wyniesie 2 tys. zł.  Z kolei minimalna stawka godzinowa to 13 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług.  Nastąpi także wzrost świadczenia pielęgnacyjnego do 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne). R.Ch. 

 

Czytany 113413 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 17 styczeń 2017 21:01

Overall Rating (2)

3 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze