reklama
wtorek, 19 kwiecień 2016 17:07

Fundusz socjalny emerytów i rencistów wojskowych1

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Osobom pobierającym emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką, wojskową rentę rodzinną przysługuje prawo do świadczeń socjalnych .

Są to następujące świadczenia: 

  • zapomoga pieniężna (np. w przypadku pogorszenia warunków materialnych, przewlekłej, długotrwałej choroby, zdarzenia losowego (kradzież, włamanie, wypadek, śmierć), klęski żywiołowe (pożar, powódź), zakup podstawowego sprzętu AGD czy pomoc naukowa dla dzieci. Zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał, liczy się data rozpatrzenia wniosku).
  • zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej (np. postępująca choroba powodująca wymóg pomocy i opieki specjalistycznej prowadzonej w hospicjum domowym, sprawowanej przez wyspecjalizowane i posiadające stosowne uprawnienia osoby i instytucje na podstawie rachunku lub faktury do wysokości nie przekraczającej 7.870,05 zł w ciągu roku. Raz w roku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że „pacjent wymaga/ opieki paliatywnej”.
  • częściowy zwrot kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych (zwrotu dokonuje się na podstawie rachunku lub faktury oraz potwierdzenia skierowania na leczenie sanatoryjne przez uprawnione podmioty. Wysokość dofinansowania wynosi 10 proc. kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury (aktualnie 264,14 zł). Dopłata przysługuje raz na dwa lata kalendarzowe.

 Dochodem na osobę w rodzinie warunkującym możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych jest:

  • 90 proc. kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury (obecnie 2.377,22 zł netto);
  • 95 proc. kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury w przypadku osoby samotnie gospodarującej (obecnie 2.509,28 zł netto).

Przy obliczaniu dochodu rodziny uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów świadczeniobiorcy i członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą :

  • opodatkowaną w formie podatku zryczałtowanego, do wniosku dołącza się zaświadczenie Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ;
  • na zasadach ogólnych, do wniosku dołącza się zaświadczenie Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedzający, oświadczenie w jakich miesiącach działalność była prowadzona , a jeżeli działalność nie była prowadzona w roku poprzednim, należy do wniosku dołączyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Do tego dochodu  nie wlicza się kwoty dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku pogrzebowego, kwoty otrzymanych w tym miesiącu świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego świadczeniobiorcy uwzględnia się następujące osoby:

1.      małżonkę;

2.      dzieci niepozostające w związku małżeńskim własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:

a)      do ukończenia 16 roku życia,

b)      do zakończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyły 16 rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, nawet jeżeli pobierają naukę poza miejscem zamieszkania (należy przedłożyć zaświadczenie o nauce)

c)      bez względu na wiek stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym w okresie.

Ponadto pomoc socjalna przysługuje również dziecku pobierającemu wojskową rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Po ukończeniu 16 roku życia przyznaje się pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki do zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Pomoc przyznaje się dwa razy w roku kalendarzowym w wysokości trzykrotnej kwoty najniższej emerytury (obecnie 2.641,35 zł), na podstawie przedłożonego oryginału zaświadczania potwierdzającego kontynuację nauki.

 

Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego dołącza się:

  • zaświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ, w tym  Wojskowe Biuro Emerytalne dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, przewlekłą chorobę (zaświadczenie lekarskie) lub inne przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych. Akceptowane są faktury i rachunki imienne, a nie paragony.  

Świadczenia socjalne są rozpatrywane są na ogół w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Druki wniosków o pomoc socjalną można pobrać w wojskowych biurach emerytalnych lub ze stron internetowych WBE (zakładka"Druki").

 

Źródło:  art.27 ust.1 oraz ust.2 ustawy z 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666 ze zm.) oraz rozporządzenie MON z  24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów wojskowych oraz 

 

Czytany 4262 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy