reklama
sobota, 03 październik 2015 08:06

Emeryt mundurowy dorabia

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Dorabiać bez ograniczeń mogą byli żołnierze zawodowi lub funkcjonariusze, którzy nabyli świadczenia emerytalne w pełnej wysokości ( 75 proc. uposażenia na ostatnio zajmowanym stanowisku). Ta zasada nie obejmuje 15 proc. dodatku z tytułu inwalidztwa w związku ze służbą wojskową.  

 

W pozostałych przypadkach należy liczyć się ze zmniejszeniem( po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub utratą nawet 25 proc. emerytury lub renty mundurowej, przy przychodach  odpowiadających 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń.

Na zmniejszenie lub nawet całkowite zawieszenie prawa do emerytury lub renty mają wpływ  te przychody, które są objęte obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Jakie przychody nie mają znaczenia

Bez znaczenia dla zmniejszenia lub zawieszenia emerytury bądź renty są przychody z tytułu:

• darowizn i zapomóg,

• umowy o dzieło, praw autorskich i patentowych, chyba że była to umowa z własnym pracodawcą

• honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej,

• wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali, chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej.

Jakie przychody mają znaczenie

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty wpływają natomiast przychody:

• z pracy,

• z umowy-zlecenia, agencyjnej lub innej, do której stosuje się przepisy o zleceniu,

• z umowy-zlecenia, agencyjnej lub o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy,

• z umowy o pracę nakładczą,

• z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

• z pozarolniczej działalności gospodarczej,

• ze współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

• ze współpracy z osobą wykonującą umowę-zlecenie, agencyjną lub inną, do której stosuje się przepisy o zleceniu,

• z pracy wykonywanej na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

• ze służby zawodowej w wojsku,

• z służby w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Granicznej i Służby Więziennej.

Także zasiłki i świadczenia

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty mają też wpływ przychody z:

• zasiłku chorobowego,

• zasiłku macierzyńskiego,

• zasiłku opiekuńczego,

• świadczenia rehabilitacyjnego,

• świadczenia wyrównawczego,

• zasiłku wyrównawczego,

• dodatku wyrównawczego,

• wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wypłaconego na podstawie kodeksu pracy.

W jakiej wysokości

Co trzy miesiące ustalane są nowe limity, których przekroczenie powoduje zmniejszenie emerytury lub renty. Emerytura lub renta nie są zmniejszane, jeżeli świadczeniobiorca ma dodatkowy przychód (z wymienionych wyżej tytułów) nieprzekraczający 70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. 

Jeżeli ów dodatkowy przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to emerytura lub renta zostają zmniejszone. Jeśli natomiast dodatkowy przychód przekroczyłby 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia , to wypłata emerytury lub renty zostanie zmniejszona o jedną czwartą.

 

Masz firmę, nie musisz się obawiać

 

Zmniejszenia prawa do emerytury lub renty nie musi obawiać się ten, kto ma własną firmę i z tego tytułu deklaruje przychód równy minimalnej podstawie obowiązującej wszystkich przedsiębiorców.

 

Dlaczego? Ponieważ w tym wypadku decyduje przychód deklarowany, a nie przychody faktycznie osiągane. Deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy)jest zawsze niższa od kwoty, po przekroczeniu której emerytura lub renta są zmniejszane (70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy). Dlatego w praktyce emerytom i rencistom prowadzącym działalność gospodarczą nie grozi zmniejszenie.

 

Ponadto emeryci i renciści prowadzący firmę nie płacą z firmy składek na ubezpieczenia społeczne (art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Obowiązkowa jest dla nich tylko składka zdrowotna. Jednak dla celów zmniejszenia emerytury lub renty liczy się jedynie przychód deklarowany, odpowiadający minimalnej podstawie wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej (nawet jeśli faktycznie emeryci i renciści nie opłacają od niego składek).

 

Niekiedy dochody podlegają sumowaniu

 

Emeryci i renciści, którzy mają dodatkowe przychody z kilku źródeł, muszą je, niestety, sumować. To oznacza, że grozi im szybsze przekroczenie limitów powodujących zmniejszenie ich świadczeń.

 

Tak więc, przykładowo, gdy emeryt osiąga przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i z tytułu zatrudnienia - przychód ten podlega sumowaniu.

Natomiast nie podlega sumowaniu przychód uzyskany przez emeryta lub rencistę prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, który jest jednocześnie wspólnikiem w spółce, na przykład, partnerskiej czy komandytowej. W takim bowiem przypadku, jakkolwiek emeryt lub rencista wykonuje dwa rodzaje pozarolniczej działalności, tytuł ubezpieczenia jest jeden.

Ile można obecnie dorobić?

Graniczne kwoty przychodu  od 1.09.2015 r.

• 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego = 2698,50 zł  

• 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego = 5011,40 zł 

Więcej  szczegółów dotyczących limitów >>>

 

Podstawa prawna:  Art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.),  art. 41, 41a i 41b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.).

 

Czytany 27930 razy Ostatnio zmieniany sobota, 03 październik 2015 10:22

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy