reklama
niedziela, 04 październik 2015 17:41

Poradnik weterana

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U nr 205, poz. 1203) przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień.

Kto może się ubiegać

Przypomnijmy, że o status weterana działań poza granicami państwa mogą ubiegać  się osoby, które brały udział w misji na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

• misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa,  nieprzerwanie  przez okres, na jaki została skierowana, jednak  nie krócej niż przez okres 60 dni;

• grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej łącznie przez  okres nie krótszy niż 60 dni. 

Z kolei weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa to  osoba, która  biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

MON szacuje, że  o status weterana  i weterana poszkodowanego może ubiegać się ponad 80 tysięcy osób żołnierzy zawodowych, niezawodowych, a także w rezerwie i w stanie spoczynku. Natomiast MSW poinformowało portal, że poza granicami służyło ok. 3000 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej,  Państwowej Straży Pożarnej oraz BOR oraz zwolnionych z  tych  formacji.

Status weterana – żołnierza w kilku krokach 

KROK 1. Sprawdź czy brałeś udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej,

KROK 2  Jeżeli tak, to uzyskaj  zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej, w której ostatnio odbywasz lub pełniłeś służbę lub od wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo właściwego kierownika archiwum wojskowego Zaświadczenie [ w PDF, 100 kB] stanowi załącznik nr 1 łącznik do rozporządzenia szefa MON z 16 lutego 2012 ( Dz.U. z 29.02 z 2012 , poz. 229) w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu.

Zaświadczenie powinno zawierać:

• imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana,

• numer PESEL,

• nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyłeś,

• okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,

• zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

KROK 3. Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o tzw. niekaralności

Odpowiedni formularz [PDF, 111 kB] o niekaralności można uzyskać w  punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju [ wykaz_punktowKRK, PDF, 903 KB]

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego kosztuje 50 zł. Ustawowy czas oczekiwania na ten dokument o niekaralności to 30 dni, ale  można go otrzymać nawet od reki - zależy to od  sądu, ilości spraw, dobrej woli, itp.)Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w biurze informacyjnym Krajowego Rejestru bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

KROK 4. Przygotuj wniosek do  ministra obrony narodowej 

Dokumenty przesłane do szefa MON powinny zawierać:

• wniosek [Doc, 25 KB] do Ministra Obrony Narodowej,

• zaświadczenie o pełnieniu służby poza granicami państwa,

• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

KROK 5  Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

  • Minister Obrony Narodowej
  • 00-909 Warszawa
  • ul. Klonowa 1

Przyznanie statusu weterana następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Legitymację powinniśmy otrzymać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty  uprawomocnienia się decyzji.

Status weterana poszkodowanego  - żołnierza

 

 Status weterana – poszkodowanego  mogą od dnia 30 marca 2012 r. uzyskać osoby, które  brały udział - na podstawie skierowania - w działaniach poza granicami państwa i doznały uszczerbku na zdrowiu  wskutek wypadku. 

 

KROK 1.  Obowiązują identyczne zasady postępowania jak przy ubieganiu się o status  weterana żołnierza (wyżej przedstawione: KROK 1, KROK 2, KROK 3), 

KROK 2. Art. 8 ustawy przewiduje, że ponadto podstawą do ubiegania o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są takie dokumenty jak:

•  protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,

•  orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

• decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie; 

Do wniosku w sprawie uzyskania statusu weterana poszkodowanego należy załączyć dokumenty wymienione powyżej. Obowiązkowo ksero tych dokumentów musi posiadać adnotację "Za zgodność z oryginałem" - które można uzyskać w kancelarii WKU lub organie kadrowym każdej JW. W ostateczności można udać się do notariusza - który notarialnie potwierdzi zgodność duplikatów z oryginałami.

 

Dokumenty te należy wysłać listem poleconym na adres

  • Minister Obrony Narodowej
  • 00-909 Warszawa
  • ul. Klonowa 1

 

Przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego - żołnierza następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego określa procentową wysokość  uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku  pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań  lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Zgodnie z art. 36 ustawy dokument powinien zawierać wysokość dodatku określonego jako procent podstawy wymiaru, którą stanowi najniższa emerytura. Egzemplarz decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego powinien zostać przesłany do Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.

 

Należy także pamiętać, że aby w pełni korzystać z przysługujących uprawnień - zwłaszcza dotyczących publicznej służby zdrowia  i kontynuacji leczenia w kraju - należy jeszcze posiadać legitymację osoby poszkodowanej poza granicami kraju. .

 

Źródło: Ustawa z 19  sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U nr 205, poz. 1203) oraz przepisy wykonawcze 

 

Czytany 943 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy