reklama
środa, 13 grudzień 2017 20:08

Jak długo można przetrzymywać wniosek? 

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kamil: Mam stanowisko o specjalności pokładowej 22D30 i wykonuję skoki ze spadochronem. Czekam juz ponad pół roku na odpowiedz od radców prawnych swojej jednostki jaki dodatek żywieniowy mi przysługuje 020 czy 030(przypisany dla personelu latającego). Moje pytanie to takie czy można tak długo przetrzymywać wniosek???? Kolega jest dłużej na stanowisku i czeka już rok na odpowiedz.

Od redakcji: Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że upłynęło 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie wysokości dodatku. Niestety nie podaje Pan szczegółów. Można jedynie domniemywać, że organ od dnia złożenia przez Pana wniosku, nie podjął jakichkolwiek czynności (nie wydał decyzji, nie poinformował o przedłużeniu postępowania ponad wskazane ustawowo terminy załatwiania spraw).

Terminy załatwiania spraw reguluje Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).  Zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (§ 2).

Jeśli załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, to jej załatwienie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (§ 3).

Oznacza to, że organ jest obowiązany prowadzić postępowanie w oparciu o ww. ramy czasowe. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia (art. 36 § 1) .

W związku z powyższym należy uznać, że organ pozostaje w bezczynności. AG

 

Czytany 1254 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji