reklama
Rekrutacja

Rekrutacja (4)

poniedziałek, 06 marzec 2017 06:36

Terytorialna służba wojskowa  -  procedury naboru ochotników 

Napisane przez

Pomimo, że od  1 stycznia 2017 r. weszły  w życie zmiany w ustawie  o powszechnym obowiązku obrony RP, wprowadzające nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, to przepisy wykonawcze dotyczące naboru  do terytorialnej służby wojskowej obowiązują dopiero od soboty, 4 marca  br. 

W  Dzienniku Ustaw ( poz. 465)  ukazało się rozporządzenie MON z 24 lutego br. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej (TSW) i sposobu jej pełnienia.  Zaczęło obowiązywać następnego dnia od publikacji. Jest to akt wykonawczy do art. 98 znowelizowanej 16 listopada 2016 r. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz.U z 23.12.2016, 2138). To bardzo ważny dokument dla kandydatów na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, bo krok po kroku informuje jak wygląda szczegółowa procedura naboru do TSW. 

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Przydatne dokumenty

Rozporządzenia zawiera m.in. wzór wniosku o powołanie do TSW oraz wykaz niezbędnych dokumentów. Ochotnik do terytorialnej służby wojskowej, zanim uda się do WKU musi mieć ze sobą  odpis lub oryginał świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenia oraz  kopię dowodu osobistego, po okazaniu oryginału. 

Ponadto przydatne mogą być inne dokumenty takie jak: 

 • rekomendacja władz proobronnych  organizacji pozarządowej, 
 • zaświadczenie szkoły realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, w przypadku, gdy jest się jej absolwentem,
 • potwierdzenie posiadanych kwalifikacji, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
 • deklaracja lub sugestia zawarta we wniosku jakie są preferowane sposoby odbycia szkolenia podstawowego. Dotyczy to osób, które nie pełniły czynnej służby, ani nie złożyły przysięgi wojskowej.

Kandydat na żołnierza TSW z tymi dokumentami powinien udać osobiście do WKU w miejscu swojego zamieszkania lub przesłać wniosek (wzór znajduje się w załączniku do tego rozporządzenia) elektroniczne. Jest z tym problem, bowiem zeskanowany dokument musi mieć kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. W przypadku braków formalnych, kandydat do  TSW ma siedem dni na uzupełnienie wniosku od doręczenia przez WKU wezwania.

Po złożeniu wniosku, WKU powinien skierować kandydata do jednostki wojskowej, w której chce pełnić służbę w celu zapoznania się z warunkami pełnienia tej służby. Pierwsze trzy brygady są już prawie sformowane. Przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku. 

Procedury postępowania kwalifikacyjnego 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem komendanta WKU  komisja w składzie:  przewodniczący, przedstawiciel dowódcy jednostki wojskowej, w której kandydat na żołnierza TSW  chce pełnić służbę oraz sekretarz. Analizuje ona dokumenty oraz dane zawarte w ewidencji wojskowej. Ponadto kandydata czeka rozmowa kwalifikacyjna, przy czym żołnierze rezerwy nie będą przepytywani z wiedzy ogólnowojskowej. Po stronie WKU leży sprawdzenie czy ochotnik nie był karany za przestępstwo umyślnie (nie trzeba będzie płacić  zł za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego). 

Zgodnie z wytycznymi MON, komisja rekrutacyjna ma sporządzić z postępowania rekrutacyjnego sprawozdanie zawierające dwa wykazy osób, które uzyskały rekomendację w sprawie powołania do TSW oraz nie zakwalifikowały się do tej służby z podaniem przyczyny. Wtedy - zgodnie z KPA - można odwołać się do wojewódzkiego sztabu wojskowego w ciągu 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji. 

Powołanie do służby 

Wcielenie do TSW  następuje za pomocą karty powołania. Powinna być ona dostarczona nie później niż na czternaście dni przed dniem stawienia się do jej pełnienia. Powołanie następuje  raz na kwartał, w poniedziałek będący dniem roboczym w przypadku osób, które nie składały przysięgi wojskowej. Z kolei rezerwistów powołuje się do służby raz w miesiącu w  pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. 

Przyjęcie ochotnika do odbycia TSW w jednostce wojskowej obejmuje: 

 • potwierdzenie jej tożsamości oraz przeprowadzenie z nią rozmowy przez komisję;
 • ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej jej danych osobowych;
 • dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarno-higienicznych;
 • wydanie umundurowania i wyekwipowania osobistego;
 • przydzielenie do pododdziału;
 • wyznaczenie na stanowisko służbowe.

Stawienie się kandydata do TSW dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym, co jest pierwszym dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej. 

Od tego momentu żołnierzowi TSW  przysługuje jednorazowy dodatek za gotowość bojową w wysokości 10 proc. kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie jest to 330 zł brutto plus należności na ćwiczenia.  Dzienna stawka zależy od  posiadanego  przez żołnierza stopnia wojskowego.  W przypadku szeregowego, jest to 2,85 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego ( od 1 stycznia jest to  91,20 zł dziennie). Starszy szeregowy otrzyma  2,95 proc.  tej stawki ( 94,40 zł), a kapral ( mata)  - 3,25 proc.  (104 zł ). Podporucznikowi będzie przysługiwać  podczas ćwiczeń stawka  4,20 proc. , czyli 234,40 zł dziennie. R.Ch.  

Pełny tekst rozporządzenia >>>

Przydatne informacje: 

1) Nabór 50 kandydatów na podoficerów WOT >>>

niedziela, 04 październik 2015 08:52

Rekrutacja na uczelnie wojskowe

Napisał

 

niedziela, 04 październik 2015 08:16

Uprawnienia żołnierzy zawodowych

Napisał

 

Obecne uprawnienia żołnierzy zawodowych (w służbie stałej i kontraktowej) wynikają  z ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z póz. zm.), która weszła w życie od 1 lipca 2004 r. oraz przepisów wykonawczych.

I. UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (  stan na 1.01.2017 r. ) 

 Od 1 stycznia 2017 r. uposażenie zasadnicze żołnierzy zawodowych zwiększyło się od  300 zł brutto w przypadku szeregowego  do 550 zł  dla stanowisk generalskich.  Stawki zostały ustalone w rozporządzeniu MON z 28 grudnia 2016 r., które zostało opublikowanie 30 grudnia br.  w Dzienniku Ustaw ( poz. 2278).  Nowe stawki wynoszą  w przypadku: 

 • •  szeregowego  - 3200 zł ( grupa O)
 • •  starszego szeregowego –3270 zł  ( grupa 1)
 • •  kaprala -   3 690 zł  ( grupa 2)
 • •  st. kapral  - 3760 zł ( grupa 3)
 • •  plutonowego  - 3830 zł ( grupa 4)
 • •  sierżanta   3910  zł ( grupa 5)
 • •  st. sierżanta  - 4000  zł   ( grupa 6)
 • •  mł. chorąży   4110 zł  ( grupa 7) 
 • •  chorążego  -   4230 zł    ( grupa 8)
 • •  st. chorążego  - 4370 zł  (grupa 9)
 • •  st. chor. sztab  - 4510 zł ( grupa 10)
 • •  podporucznika -   4720 zł  ( grupa 11)
 • •  porucznika - od 4780 zł do 4840  zł ( grupa `12 i 12 A) 
 • •  kapitana –od 4 970 zł do 5 140 zł ( grupa od 13 do 13 B)                                                
 • •  majora –od  5480 zł do 5810 zł ( grupa od 14 do 14 C) 
 • •  podpułkownik – od  6090 zł  do 6790 zł ( grupa od 15 do 15 C)                                            
 • •  pułkownika – od 7360 do 8860 zł ( grupa od 16 do 16 C)                                          
 • •  gen. bryg. – od 9460 zł do 10210 zł ( grupa  od 17 do 17 B)
 • •  gen. dyw.  -   od 10860 zł do 11810 zł ( grupa od 18 do 18 B)
 • •  gen. broni  - od 12560 zł do 13660 zł ( grupa od 19 do 19 B)
 • •  generała   15960 zł ( grupa 20 )

 Oprócz uposażenia zasadniczego żołnierze zawodowi są uprawnieni do otrzymywania dodatków do uposażenia: za długoletnią służbę wojskową, specjalnego, służbowego, motywacyjnego i funkcyjnego, których zasady otrzymywania są określone w rozporządzeniu MON z dnia 28.12.2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2296). 

Wszyscy żołnierze zawodowi są uprawnieni do otrzymywania dodatku za długoletnią służbę wojskową, który  wzrasta  po 3 latach pełnienia czynnej służby wojskowej w wysokości 3 proc. kwoty należnego żołnierzowi uposażenia zasadniczego oraz rośnie: 

 •  do 15 roku służby - co 3 lata, o kolejne 3 proc. 
 •  od 15 do 35 roku służby – 15% i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok służby wojskowej aż do 35% po 35 latach służby. 

 

Dodatkowo , żołnierze zawodowi z tytułu szczególnych właściwości lub warunków pełnienia służby, otrzymają dodatek specjalny. Miesięczna wysokość tego dodatku wynosi za: 

 1.  wykonywanie lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych - od 750 zł do 2.700 zł dla pilotów (piloci przeszkoleni do wykonywania lotów na F-16 mogą otrzymywać zwiększenie dodatku specjalnego o dodatkową kwotę od 300 zł do 2250 zł miesięcznie) oraz od 450 zł do 1.500 zł dla pozostałych członków załóg, 
 2.  wykonywanie bezpośredniej obsługi wojskowych statków powietrznych - od 150 zł do 600 zł, 
 3.  pełnienie służby w składzie załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej wychodzących na morze - od 225 zł do 900 zł, 
 4.  wykonywanie pod wodą zadań z użyciem sprzętu nurkowego - od 450 zł do 1350 zł, 
 5.  wykonywanie skoków ze spadochronem - od 300 zł do 675 zł, 
 6.  pełnienie służby polegającej na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkoleniu w tym  zakresie (wypłacany wyłącznie żołnierzom JW GROM) - od 1200 zł do 3300 zł; 
 7.  wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w Żandarmerii Wojskowej - do 750 zł; 
 8.  pełnienie służby w SKW lub SWW od 60 zł do 3750 zł;
 9.  wykonywanie czynności polegających na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych - do 900 zł;  
 10.  pełnienie służby warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - od 75 zł do 180 zł. 
 11. dodatek za wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięciem oraz ratowniczych - 45 zł za każdy dzień wykonywania zadań.

 

Oprócz tego żołnierze zawodowi mogą również otrzymywać dodatek służbowy, który przysługuje za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych, albo w określonych jednostkach wojskowych. Dodatek ten jest obecnie wypłacany żołnierzom zawodowym zajmującym następujące stanowiska służbowe: 

 1. dowódcy batalionu, dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów albo głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych realizującej wydatki publiczne - od 150 zł do 450 zł, 
 2. dowódcy kompanii, baterii, kluczą szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi - od 75 zł do 150 zł, 
 3. szefa pododdziału lub bosmana okrętowego - od 45 zł do 75 zł, 
 4. lekarza lub lekarza dentysty (z wyjątkiem szpitali wojskowych) - od 150 zł do 1500 zł, 
 5. kontrolera ruchu lotniczego do 750 zł i wrasta o 750 zł za każde uprawienie instruktorskie o 750 zł oraz za każde uprawnienie operacyjne o 150 zł

 Ponadto dodatek służby przysługuje żołnierzom pełniącym służbę w: 

- ataszacie obrony przy przedstawicielstwie dyplomatycznym Rzeczypospolitej Polskiej - od 150 zł do 750 zł, 

- JW. GROM, JW. FORMOZA, JW. Komandosów, Oddziale Specjalnym ŻW w Warszawie - 450 zł,

- orkiestrze reprezentacyjnej WP oraz kompaniach reprezentacyjnych WP – 225 zł,

Szeregowi i podoficerowie mogą otrzymywać dodatek motywacyjny. Przysługuje on żołnierzom, którzy uzyskali w opinii służbowej ocenę co najmniej dobą oraz zdali egzamin na klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym. Miesięczna wysokość dodatku wynosi:

 • w razie uzyskania klasy trzeciej: 105 zł,
 • w razie uzyskania klasy drugiej: 150 zł,
 • w razie uzyskania klasy pierwszej: 255 zł,
 • w razie uzyskania klasy mistrzowskiej: 405 zł.

Ponadto żołnierze zawodowi pełniący służbę w uczelniach wojskowych i instytutach naukowych mogą otrzymać dodatek funkcyjny za powierzenie im funkcji wybieralnej, np. dziekana.

 

II. INNE NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM 

Niezależnie od otrzymywanych uposażeń, żołnierze zawodowi są również uprawnieni do otrzymywania szeregu należności pieniężnych o charakterze okazjonalnym i uznaniowym: 

 1.  zasiłek na zagospodarowanie, 
 2.  dodatkowe uposażenie roczne, 
 3.  nagrody i zapomogi, 
 4.  nagrody jubileuszowe, 
 5.  należności za podróże i przeniesienia służbowe, 
 6.  gratyfikacje urlopowe, 
 7. dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego, 
 8. należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, 
 9. należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, 
 10. w przypadku śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny, przysługują: zasiłek pogrzebowy; odprawa pośmiertna; pokrycie kosztów pogrzebu. 

1. ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE

Przysługuje żołnierzowi zawodowemu, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej lub drugi kontrakt. Zasiłek przysługuje po objęciu stanowiska służbowego, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego żołnierzowi na stanowisku służbowym. Zasiłek przysługuje raz podczas służby wojskowej.

2. DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE 

Ogół żołnierzy zawodowych pełniących służbę przez okres roku kalendarzowego posiada prawo do dodatkowego uposażenia rocznego w wysokość 1/12 sumy rocznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Uposażenie jest wypłacane w pierwszym kwartale roku następującego po roku, za który to uposażenie przysługuje albo w razie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

3. NAGRODY UZNANIOWE I ZAPOMOGI 

Są przyznawane przez dowódców jednostek wojskowych w ramach funduszu tworzonego w jednostkach wojskowych, w wysokości 1,5 proc. oraz pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w wysokości 1,0 proc. środków na uposażenia żołnierzy. Podstawowym celem nagród pieniężnych jest wyróżnianie żołnierzy w szczególności za przejawianie inicjatywy w służbie, a także wykonywanie zadań wymagających dużego nakładu pracy (poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych). Ponadto żołnierze zawodowi mogą otrzymać nagrodę uznaniową za zastępstwo za nieobcego żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Środki niewydatkowane na uposażenia żołnierzy z powodu przebywania na zwolnieniach lekarskich (podczas zwolnienia żołnierz otrzymuje 80% uposażenia) są bowiem przeznaczane na nagrody uznaniowe.

Zapomogi mogą być udzielane żołnierzom na ich wniosek lub z urzędu, w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych. 

4. NAGRODY JUBILEUSZOWE 

Przysługują żołnierzom zawodowym w następującej wysokości: 

- po 20 latach czynnej służby wojskowej - 75 proc. 

- po 25 latach czynnej służby wojskowej - 100 proc.  

- po 30 latach czynnej służby wojskowej - 150 proc.  

- po 35 latach czynnej służby wojskowej - 200 proc. 

- po 40 latach czynnej służby wojskowej - 300 proc.

- miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Do stażu służby uprawniającego do nagrody jubileuszowej zalicza się okresy czynnej służby wojskowej i okresy zatrudnienia przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej. 

5. NALEŻNOŚCI ZA PRZENIESIENIE SŁUŻBOWE 

Z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi zawodowemu przesiedlającemu się do nowego miejsca pełnienia służby przysługują: 

- diety dla żołnierza i członków jego rodziny - za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu, 

- ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania wyżej wymienionych osób, 

- ryczałt z tytułu przeniesienia - w wysokości 50 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (1250 zł), 

- zasiłek osiedleniowy, w wysokości: 

- 250 proc. najniższego uposażenia – jeżeli żołnierz przesiedla się z członkami rodziny, 

- 50 proc. najniższego uposażenia - dla żołnierzy samotnych lub przesiedlających się bez członków 

rodziny. 

- zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego - w wysokości potwierdzonej rachunkiem 

przewoźnika. 

 

6. NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE:

Ponadto, z tytułu odbywania podróży służbowych (krajowych lub zagranicznych) żołnierze otrzymują należności na podobnych zasadach, jakie dotyczą ogółu pracowników państwowej sfery budżetowej. W skład tych należności wchodzą:

a) diety, w wysokości 30 zł dziennie (podlegają zmniejszeniu w razie otrzymania bezpłatnego wyżywienia),

b) zwrot kosztów przejazdów (PKP, PKS, samochodem żołnierza) pomiędzy miejscem pełnienia służby a miejscowością stanowiącą cel podróży i z powrotem,

c) zwrot kosztów noclegów (do ustalonego limitu),

d) zwrot kosztów dojazdów komunikacją miejscową,

e) zwrot innych wydatków np. opłaty za parking.

f) Żołnierzowi przebywającemu w podróży ponad 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w czasie wolnym z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej do miejsca zamieszkania i z powrotem.

 

7. GRATYFIKACJA URLOPOWA 

Jest wypłacana żołnierzowi zawodowemu w związku z rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji uwzględnia się również współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego. Wysokość gratyfikacji na każdą uprawnioną, osobę wynosi 35 proc. stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego ( od 1.01.2016 - 1015 zł). 

8. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW

Przysługuje żołnierzowi zawodowemu, któremu przez okres co najmniej dwóch miesięcy powierzono czasowe pełnienie dodatkowych obowiązków służbowych na wakującym stanowisku służbowym lub na stanowisku, na którym zajmujący je żołnierz nie wykonuje swoich zadań służbowych (np. w związku ze skierowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa lub kurs). Żołnierz zawodowy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie również za wykonywanie czynności powierzonych, które wykraczają poza zakres zadań wynikających z zajmowanego przez niego stanowiska służbowego (np. z tytułu pełnienia całodobowej służby dyżurnej (50 zł) - wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłacania ww. wynagrodzenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. Nr 108, poz. 1141 z póżn. zm.). 

9. NALEŻNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ POZA  GRANICAMI PAŃSTWA

Żołnierze zawodowi wyznaczeni na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych oraz w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych, niezależnie od uposażenia przysługującego z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej, otrzymują: 

- uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami,

 •  należność zagraniczną - ustalaną w walucie państwa, w którym pełnią służbę; wysokość tej należności określona jest mnożnikiem - od 5,0 do 6,9 - stawki dodatku zagranicznego bazowego określonego przez Ministra Spraw Zagranicznych dla poszczególnych państw na zasadach dotyczących pracowników polskich placówek dyplomatycznych; 
 •  dodatek wojenny - wypłacany w przypadku przebywania żołnierza w strefie działań wojennych, w wysokości od 66 zł do 110 zł za każdy dzień wykonywania zadań w tej strefie, 
 •  zasiłek adaptacyjny - należność jednorazowa, wypłacana żołnierzowi obejmującemu po raz pierwszy stanowisko służbowe poza granicami państwa, w wysokości 260% stawki dodatku bazowego. 

Żołnierze skierowani do polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji otrzymują: 

 •  przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa - uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące im z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, 
 •  jednorazową należność pieniężną - w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (2900 zł), 
 •  należność zagraniczną - w zależności od rangi zajmowanego stanowiska służbowego wysokość należności wynosi od 3.410 zł - dla szeregowego, do 12.100 zł - dla generała dywizji; w zależności od charakteru zadań służbowych wykonywanych przez żołnierza zawodowego należność może być podwyższona przez dowódcę PKW - o kwotę od 220 zł do 660 zł, a ze względu na miejsce i warunki wykonywanych zadań Minister Obrony Narodowej może podwyższyć stawki należności od 440 zł do 1.540 zł miesięcznie, dodatek wojenny - wypłacany w przypadku przebywania żołnierza w strefie działań wojennych, w wysokości od 66 zł do 110 zł za każdy dzień wykonywania zadań w tej strefie. 

Żołnierze zawodowi skierowani do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa ma na celu udział w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych a także uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych - za czas skierowania otrzymują 25% diety, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie Kodeksu pracy. 

10.. NALEŻNOŚCI W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIEM ZE SŁUŻBY:

Odprawa - przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej w wysokości: 

 •  po roku służby – 100 proc. 
 •  po pięciu latach służby – 200 proc. 
 •  po dziesięciu latach służby – 300 proc.

- kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby. Wysokość odprawy ulega zwiększeniu o 20 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 proc. należnego uposażenia (po 25 latach służby). 

Uposażenie wypłacane co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby - przysługuje żołnierzom, którzy w dniu zwolnienia posiadają co najmniej 15-letni staż służby wojskowej. Podstawę wymiaru tej należności stanowi uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Żołnierz może pobrać je za cały należny okres jednorazowo z góry. Pobieranie uposażenia, powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego. 

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe. Ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej. 

Zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju. 

11. NALEŻNOŚCI W RAZIE ŚMIERCI ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO LUB CZŁONKA JEGO RODZINY 

W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza zawodowego przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu żołnierzowi odprawa przy zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a także pozostałe należności przysługujące z tytułu zwolnienia - z wyjątkiem uposażenia wypłacanego co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby. Dodatkowo przysługuje również zasiłek pogrzebowy w wysokości; 

 •  pięciokrotności kwoty najniższego uposażenia żołnierza zawodowego - jeżeli koszty pogrzebu żołnierza poniósł małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo albo inna osoba, która prowadziła z tym żołnierzem wspólne gospodarstwo domowe, 
 •  kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak niż wyżej określone - jeżeli koszty pogrzebu poniosła inna osoba. 

Wyżej wymienione należności przysługują małżonkowi, a w razie jego braku - dzieciom, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu żołnierza. 

Jeżeli śmierć żołnierza nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową, koszty pogrzebu żołnierza pokrywa się z budżetu MON. 

W razie śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego, osobie, która pokryła koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości: 

o trzykrotności kwoty najniższego uposażenia żołnierza zawodowego - jeżeli koszty pogrzebu pokrył żołnierz, 

o kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak niż wyżej określone - jeżeli koszty pogrzebu pokryła inna osoba. 

 

III  INNE NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM 

1. Żołnierzom zawodowym, którzy korzystają z zakwaterowania tymczasowego i pozostają w rozłące z rodziną przysługuje dodatek rozłąkowy - ustalony w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 18-krotności diety, jaka jest wypłacana pracownikom państwowej i samorządowej jednostki budżetowej z tytułu podróży służbowej ( 540 zł miesięcznie). 

Żołnierzom zawodowym, którzy codziennie dojeżdżają do miejsca pełnienia służby przez czas dłuższy niż 2 godz. w obie strony przysługuje zwrot kosztów przejazdów, w wysokości 75% ceny biletu imiennego miesięcznego albo ryczałt. 

Bezpłatny przejazd raz w miesiącu w celu odwiedzenia rodziny – żołnierzom, którzy służą w miejscowościach oddalonych od miejsca stałego zamieszkania przysługuje miesięcznie jeden przejazd na koszt wojska w celu odwiedzenia członków rodziny. 

2. Zgodnie z nowelizacją  art. 21 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z 22 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 41, poz. 398 z późn. zm.), z dniem 1 lipca 2010 r., żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane na jego wniosek w jednej z następujących form:

• przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;

• przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;

• wypłaty świadczenia mieszkaniowego - przysługuje w formie comiesięcznej pomocy finansowej - zwolnionej z podatku dochodowego - dla żołnierzy zawodowych, którzy zaspokajają we własnym zakresie potrzeby mieszkaniowe. Wysokość  świadczenia jest zróżnicowana, zależnie od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę. Stanowi iloczyn stawki podstawowej (300 zł) oraz współczynnika świadczenia mieszkaniowego określonego dla każdego garnizonu (od 1 do 3).

 

3. Odprawa mieszkaniowa po odejściu z wojska. Wynosi 3 proc. wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, i nie może być niższa niż 45 proc. oraz wyższa niż 80 proc. wartości przysługującego lokalu. 

4. Nieodpłatne zakwaterowanie w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową.

IV  FORMY POMOCY SOCJALNEJ 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 87, póz. 565 oraz z 2011 r. Nr 50, póz. 258), w resorcie Obrony Narodowej realizowane są następujące programy osłonowe, adresowane do gorzej sytuowanych materialnie rodzin żołnierzy zawodowych: 

1. Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym. 

Program realizowany jest zarówno na bazie resortowych ośrodków wypoczynkowych, jak również w cywilnych placówkach wypoczynkowych. Wysokość dofinansowania wypoczynku uzależniona jest od uzyskiwanego średniego dochodu na osobę w rodzinie żołnierza zawodowego i wynosi od 40 proc. do 90 proc. ceny skierowania. 

Wypłata dofinansowania następuje na wniosek żołnierza zawodowego, do którego dołącza dowód wniesienia opłaty, potwierdzenie pobytu dziecka na wypoczynku oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. Dofinansowanie przyznaje i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz. 

2. Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych. 

Program adresowany jest do dziecka żołnierza zawodowego, które posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź grupie inwalidzkiej lub przyznany zasiłek pielęgnacyjny. Dopłata może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku, a jej wysokość wynosi 80 proc. poniesionych kosztów z tym, że nie może być wyższa niż 130 proc. kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Z dopłaty w wysokości 40 proc. poniesionych kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie, mogą również korzystać rodzice lub opiekun przebywając wraz z dzieckiem na turnusie rehabilitacyjnym. Dopłata ta nie może być jednak wyższa niż 60 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. 

3. Dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”. 

Program realizowany w formie wypoczynku rodzinnego, poza sezonem, na bazie resortowych, całorocznych ośrodków wypoczynkowych. Program adresowany jest do rodzin żołnierzy zawodowych, w których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, jak również do żołnierzy zawodowych poszkodowanych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa (którzy zostali ranni lub zachorowali w związku z pełnieniem tej służby) oraz członków ich rodzin - bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych w rodzinie żołnierza zawodowego. 

4. Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych. 

Świadczenie to realizowane jest na bazie WDW/WZW – zakładów budżetowych. 

Z tej formy osłony socjalnej korzystać mogą dzieci z rodzin żołnierzy zawodowych, 

w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. 

5. Zapomogi pieniężne 

Zapomogi finansowe mogą być udzielane żołnierzom na ich wniosek lub z urzędu 

w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych. 

Warto zaznaczyć, że w ramach „funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych” wypłaca się zapomogi żołnierzom, którzy ulegli wypadkowi podczas wykonywania zadań służbowych w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa oraz małżonkom albo dzieciom lub rodzicom żołnierzy zawodowych, którzy ponieśli śmierć lub zaginęli podczas wykonywania zadań służbowych. 

6. Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów środkami PKP 

Rokrocznie resort ON wykupuje – w drodze porozumienia z właściwą spółką Grupy PKP SA - uprawnienia do przejazdów z 50 proc. ulgą wszystkimi rodzajami pociągów w komunikacji krajowej, w klasie dowolnej. 

 

niedziela, 04 październik 2015 08:09

Szeregowi zawodowi

Napisał

Korpus szeregowych zawodowych  istnieje od 1 lipca 2004 r. Powstał w celu  uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla poborowych, powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. 

 

W pierwszej kolejności uzawodowieniu podlegały wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część etatów dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

 

Kto może być powołany 

 • żołnierz rezerwy, który ukończył gimnazjum, ma przygotowanie zawodowe, odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową oraz niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskową komendę uzupełnień;
 • żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, który ukończył gimnazjum, ma przygotowanie zawodowe, niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez dowódcę jednostki wojskowej.

Ponadto do korpusu szeregowych zawodowych można powołać inne osoby, w tym również kobiety, z wykształceniem co najmniej gimnazjalnym posiadające szczególne kwalifikacje lub umiejętności potrzebne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę. W tym przypadku, trzeba odbyć przeszkolenie wojskowe w jednostce wojskowej.

 

Wymagane dokumenty

 

W tym celu należy wypełnić  wniosek i złożyć  go w kancelarii jednostki wojskowej lub WKU (jeżeli jesteś żołnierzem rezerwy), gdzie uzyskasz szczegółowe informacje o zasadach i przebiegu służby w korpusie szeregowych zawodowych. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie (minimum ukończone gimnazjum),
 • poświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego,
 • kopię dowodu osobistego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza stanowisku służbowym.

Po wydaniu rozkazu personalnego następuje podpisaniu kontraktu (na  okres do 6 lat) na pełnienie służby  terminowej, w którym określa się termin i miejsce służby rozpoczęcia służby oraz wydanie rozkazu o wyznaczeniu na stanowisko. 

                                           * * *                                                

5 kroków dla kandydata na szeregowego zawodowego:

 • Odwiedź WKU i wybierz dla siebie miejsce służby i wolne stanowisko,
 • Poddaj się badaniom lekarskim i psychologicznym,
 • Sprawdź swoją sprawność  fizyczną ( bieg na 3 km,  podciąganie na drążku, skłony  oraz bieg zygzakiem,
 • Porozmawiaj z dowódca jednostki wojskowej, w której przyjdzie Ci służyć,
 • Zbierz niezbędne dokumenty.

 

Przydatne informacje: 

 1. Uprawnienia żołnierzy zawodowych w 2015 r.  >>>
 2. Normy sprawności fizycznej w wojsku >>> 
 3. Stopnie w służbach mundurowych >>>
 4. Święta w wojsku  >>> 
 5. Dramatyczny apel szeregowych >>>

Poprzednie komentarze >>>